hyväksytyt kaavat

Kaavan hyväksyminen ja voimaan tulo

Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja vähäisemmät asemakaavat kaupunginhallitus. Yleiskaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymispäätös ja sen perustelut lähetetään niille, jotka sitä ovat kaavan nähtävänä olon aikana kirjallisesti pyytäneet. Hyväksymispäätöksestä on 30 pv:n valitusoikeus. Valituksen voivat jättää kuntalaiset, osalliset sekä ELY-keskus, jolla on myös mahdollisuus tehdä oikaisukehotus kaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä. Hyväksymistä koskevat valitukset käsittelee hallinto-oikeus, jonka päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jos hallinto-oikeudelle ei ole jätetty valitusta kaavasta, niin se tulee voimaan, kun lainvoiman saaneen kaavan hyväksymispäätös on virallisesti kuulutettu.

Asemakaavat, jotka on hyväksytty vuodesta 2011 lähtien:

(Vanhemmat voimassa olevat asemakaavat, tai ote ajantasa-asemakaavasta sekä kaavamääräykset, ovat saatavilla maankäytön suunnittelusta)

Haudankorva III D 
Haudankorva III E
Haudankorva I C
Kaikula II A
Keskusta II E
Keskusta III J
Keskusta VI A
Keskusta VI C 
Kiimassuo
Kiimassuon tuulivoima
Korkeavaha II C
Kuhala III C 
Lamminranta I A
Lamminranta III C  
Linikkala IV
Lunttila I A
Ojalanmäki I E 
Ojalanmäki I F  
Ojalanmäki III A   
Paavola I F
Pilvenmäki III C
Pispanmäki IV A 
Ratasmäki 
Sortohaka II C
Talsoila VI C  
Tölö III E
Uusikylä I A  
Uusikylä II J  
Uuskylä II N
Uusikylä III A 
Uusikylä III B
Vieremä I D  

Yleiskaavat:

Hevossilta osayleiskaava
Kaupunkipuisto teemaosayleiskaava
Keskustaajama  yleiskaava
Kiimassuo  osayleiskaava
Kojo osayleiskaava
Kuhalanaukea - Kaalikorpi
Linikkala osayleiskaava
Ojalanmäki osayleiskaava
Tuulivoimapuisto teemaosayleiskaava