Forssan kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja tarkoitus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Forssan kaupungille. 

Kuvaus sisältää tiedot asiarekistereistä, tietovarannoista, tietojärjestelmistä, tietoaineistoista sekä tietoryhmistä. 

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999). Pääosin Forssan kaupungin asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista. 

Asiarekisteri ja päätöksentekojärjestelmä 

Tiedonhallintalain 25 §:n mukaan kaupungin on ylläpidettävä viranomaisen käsittelyssä olevista ja olleista asioista asiarekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. 

Hakuperusteet 

kaupungin asiakirjoja tai muita tietoja voidaan hakea asiarekisteristä tai tietojärjestelmästä mm. seuraavilla hakuperusteilla: 

Tietopyynnön toimittaminen 

Forssan kaupungille osoitetun tietopyynnön voi toimittaa ko toimialan kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos Forssan kaupunki vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) nojalla. 

Kirjaamoiden yhteystiedot: 

 

 

 

Tietopalvelu ja tietojen luovutus 
 

Forssan kaupungin verkkosivuilla ja eri asiointi- ja palvelutoiminnoissa toteutetaan kaupungin antamaa tietopalvelua monin eri tavoin. Tämän kappaleen alle on kerätty luettelo keskeisistä palveluista ja linkit niiden omille verkkosivuille. 

Asiakirjojen tietojen antamisesta perittävät maksut määrätään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.  
 

Lisätietoja 

Kaupungin kirjaamoista saat tarvittaessa neuvoja kaupungin eri viranomaisten toimialueista ja säilytettävistä aineistoista. Kirjaamot vastaanottavat Forssan kaupungille osoitetut asiakirjat, sähköiset viestit, palautteet ja aloitteet.  Vireille tulevat asiat ja niihin liittyvät asiakirjat kirjataan kirjaamoissa sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä voi tiedustella kirjaamoista. 

Kaupungin palvelupisteessä annetaan yleisneuvontaa ja opastusta Forssan kaupungin palveluista p. 03 41411.