Varhaiskasvatuksessa käynnissä olevat hankkeet

Kaikille yhteinen digi!

Forssan varhaiskasvatuksessa on käynnissä Opetushallituksen rahoittama Innovatiiviset oppimisympäristöt -hanke ajalla 1.9.2022-31.7.2024. Kaikille yhteinen digi! -hankkeen yksi päätavoite on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstön digipedagogisen osaamisen kehittymistä.  Digimentoroinnilla tuetaan ja vahvistetaan digitoimintakulttuun juurtumista varhaiskasvatuksen arkeen.  

Hankkeen aikana koostetaan henkilöstölle lapsen digipolku-opas työvälineeksi, mikä sisältää kuvauksen lapsen digitaalisen osaamisen kehittymisestä ikäkausittain. Digipolkuun on eritelty digitaalisen osaamisen osa-alueet ikäkausittain alle 3-vuotiaat, 3–4-vuotiaat ja 5-vuotiaat. Nämä osa-alueet sisältävät digitaalisuuden, medialukutaidon sekä ohjelmointi osaamisen. Lisäksi digipolkuun on nostettu yhdeksi osa-alueeksi lapsen tasapainoinen ja turvallinen digiarki. Digiturvakasvatukseen kuuluvia taitoja harjoitellaan osana arkea lapsen kehitys- ja ikätaso huomioiden.  

Osana hanketta varhaiskasvatuksen huoltajille toteutettiin sähköinen kysely toukokuussa 2023. Kyselyn tavoitteena oli saada kuuluviin huoltajien kokemuksia ja toiveita mitkä ohjaavat varhaiskasvatuksen digiympäristön sekä toimintakulttuurin kehittämistä ja henkilöstön kouluttamista. Huoltajien vastauksista merkityksellisimmiksi asioiksi nousi digihyvinvointi, tasapainoinen digiarki sekä medialukutaidon kehittyminen mm. mediakriittisyyden hahmottaminen sekä ikärajojen tunnistaminen. 

Henkilöstön digimentorointia jatketaan varhaiskasvatuksessa syksyllä 2023.  Huoltajille toteutun kyselyn perusteella  varhaiskasvatuksessa järjestetään keväällä 2024  perheille tapahtuma,  jossa tutustutaan,  miten varhaiskasvatuksen arjessa harjoitellaan digitaalisia taitoja lasten kanssa. 

Kyselyn kooste löytyy varhaiskasvatuksen pedanet sivuilta.

https://peda.net/forssa/varhaiskasvatus/kaikille-yhteinen-digi-hankkeen-kysely-huoltajille

Lapsi kuvaamassa padilla maata.

 Lapsen tukea vahvistavat hankkeet 

Forssan varhaiskasvatus on saanut kaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion erityisavustusta vuosille 2022–2023 varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistuksen toimeenpanoon sekä tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Varhaiskasvatuksessa toimii kaksi lapsen tukea vahvistavaa hanketta ajalla 1.8.2022-31.12.2023.

Tuki on kaikkien asia!


Tuki on kaikkien asia! -hankkeen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuslakiin perustuvaa lapsen tuen uudistuksen toimeenpanoa. Tähän pyritään pysyviä toimintamalleja, rakenteita, toimintakäytänteitä ja -kulttuuria kehittämällä. Hankkeessa on palkattu varhaiskasvatuksen henkilöstöä pienempien lapsiryhmien muodostamiseksi sekä varhaista tukea vahvistavien toimintamallien vakiinnuttamiseksi arkeen. Osana hanketta toteutetaan myös laaja varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista vahvistava koulutuskokonaisuus, jossa keskitytään varhaiseen tuen tarpeen tunnistamiseen sekä erilaisten tukitoimien hallintaan.

Oikea-aikainen tuki ja inkluusio

Oikea-aikainen tuki ja inkluusio -hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden ja laadun kehittäminen vuosina 2022–2023. Hankkeessa vahvistetaan inklusiivista varhaiskasvatusta edistäen tasa-arvoista ja yhdenvertaista toimintakulttuuria. Hankkeessa on palkattu varhaiskasvatuksen henkilöstöä pienempien lapsiryhmien muodostamiseksi. Lisähenkilöstön avulla vahvistetaan lasten yhdenvertaista oikeutta varhaiseen

Taulu, jossa kuvallisia ohjelappusia lapsille koskien muun muassa käsienpesua ja pukeutumista.


Päättyneet hankkeet:

https://www.forssa.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksessa-kaynnissa-olevat-hankkee/paattyneet-hankkeet/