Maisematyölupa ja puunkaatolupa

 

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä eli kaivamista, louhimista ja täyttämistä sekä puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa.

Maisemaluvat myöntää rakennusvalvonta. Lisätietoa maisematyöluvista.