Uutiset

Forssan kaupunki julistaa haettavaksi liikuntatilojen vuokra-avustuksen 2024

04.04.2024

Forssan kaupunki julistaa haettavaksi liikuntatilojen vuokra-avustuksen 2024

Vuokra-avustusta voidaan myöntää forssalaiselle rekisteröidylle lasten ja nuorten joukkueurheiluseuralle (alle 16-vuotiaat), joka ei voi käyttää kaupungin omia liikuntapalveluiden jakamia liikuntapaikkoja. Avustuksia voi hakea 19.4.2024 saakka.

 

Vuokra-avustusta voidaan myöntää forssalaiselle rekisteröidylle lasten ja nuorten joukkueurheiluseuralle (alle 16-vuotiaat), joka ei voi käyttää kaupungin omia liikuntapalveluiden jakamia liikuntapaikkoja. Avustuksen kohteena olevan liikuntapaikan on sijattava Forssan kaupungin alueella.

Liikuntalaki

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

 1.  järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
 2.  tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
 3.  rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Forssan kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma

Forssan kaupungin liikuntapoliittisessa ohjemassa todetaan mm:

”Pidetään liikuntapaikkojen maksut ja taksat kohtuullisina. Tavoitteena on näin turvata mahdollisimman tasa-arvoiset liikuntapalvelut sekä liikuntajärjestöille että kaikille liikunnan harrastajille. Lajit, joille kaupungilla ei ole tarjota tiloja, voivat anoa kaupungilta avustusta tilavuokriinsa.”

Liikuntapaikka-avustus päätetään/myönnetään kahdessa osassa.

Vuokra-avustus on vapaamuotoinen ja siihen tulee liittää:

 1.  Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
 2.  Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
 3.  Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista).
 4.  Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesti myönnetyn avustuksen käytöstä.
 5.  Erillinen selvitys arvioidusta lasten ja nuorten käyttötunneista ja niistä koituvista tilavuokrista.
 6.  Edellisen vuoden toiminta- ja osallistujatiedot sekä kotikuntatiedot
 7.  Listaus mitä kaupungin liikuntatoimen tiloja seura käyttää ja montako tuntia viikossa
 8.  Selvitys siitä, miksi seura ei voi käyttää Forssan kaupungin osoittamia liikuntatiloja

Vuokra-avustuksen arviointikriteerit:

Vuokra-avustukset jaetaan pisteytyksen perusteella. Vuokra-avustuksen pisteytykseen vaikuttavat

 1.  Avustuksen kohteena olevissa tiloissa tapahtuva lasten ja nuorten liikunnan määrää, laatu ja monipuolisuus.
 2.  Forssalaisten lasten ja nuorten määrä sekä lasten ja nuorten osuus seuran jäsenistä (alle 16-vuotiaat).
 3.  Avustuksen vaikutus lasten ja nuorten harrastusmaksuihin
 4.  Matalan kynnyksen lasten- ja nuorten liikkumisen edistäminen (höntsäryhmät, kesäkerhot jne.)
 5.  Forssalaisten päiväkoti- ja koululaistyhmien mahdollisuudet hyödyntää avustuksella tuettavien tilojen päivävuoroja
 6.  Forssan kaupungin organisoimaan Unicefin lapsi ystävällinen kunta - toimintaan osallistuminen.

Avustuksen hakeminen

Vapaamuotoinen hakemus (numeroiduin) liitteineen tulee jättää 19.4.2024 klo 15 mennessä sivistyspalvelut(at)forssa.fi tai toimittaa kaupungintalolle osoitteeseen Liikuntapalvelut, Turuntie 18 30100 Forssa. Kuoreen merkintä ”vuokra-avustus”

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen p. 0505965155

Vuokra-avustuksen hakijana voi olla vain forssalainen (kotipaikka Forssa) yhdistys.

Avustuksista päättäminen

Forssan kaupungin vuoden 2024 talousarvioon on varattu vuokra-avustuksiin 50 000 euron määräraha. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päättää avustuksen jaosta kahdessa osassa, 23.4. (25 000 euroa) ja 25.6.2024 (enintään 25 000 euroa). Molempiin hakuun osallistutaan yhdellä 19.4. jätetyllä hakemuksella.

Avustusten maksaminen

Avustus maksetaan aina lautakuntakäsittelyn jälkeen, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut. Myönnettyä avustusta ei voi siirtää käytettäväksi seuraavana toimintavuonna.

 Forssassa 2.4.2024 sivistysjohtaja