Uutiset

Forssan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös

11.04.2022

Forssan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös

Lue oheisesta uutisesta kaupunginjohtajan katsaus ja Forssan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös.

 

Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2021

 Kaupungin tehtävänä on turvata hyvät palvelut myös kriisiaikana

Toista vuotta jatkunut koronapandemia vauhditti työelämän ja asumisen murrosta, kun etätyö vakiintui yhdeksi normaaliksi työmuodoksi ja toi mukanaan mahdollisuuden työskennellä paikasta riippumatta. Samoin pandemia on nopeuttanut siirtymää sähköisiin palveluihin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Vaikka nämä muutokset koetaan pääsääntöisesti positiivisina, tulee kuitenkin pitää mielessä, että on työtehtäviä, joita ei ole mahdollista tehdä etänä.  Pandemia on myös tehnyt näkyväksi erityisesti hoiva-alojen työvoimapulan, joka koskettaa koko maata. Hoiva-alojen lisäksi työvoimapulasta tai työvoiman kohtaanto-ongelmista kärsivät myös monet muut alat eivätkä tämän ongelman ratkaisua edistä jo pitkään tiedossa olleet demografiset muutokset eli väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku.

 Hetkeksi koronapandemian varjoon jääneet ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen ovat jälleen perustellusti nousseet julkiseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti. Tulevaisuudessa myös kunnat tulevat osallistumaan yhä näkyvämmin tähän keskusteluun ja toimenpiteiden toteutukseen.

 Kuntien talouden pelättiin romahtavan koronan aiheuttamien ongelmien takia. Toisin kuitenkin kävi. Suomen kansantalous kasvoi reippaasti vuoden 2021 aikana, mikä näkyi myös kunnissa kasvaneina verotuloina. Kuntien saamat verotulot kasvoivat 6,5 prosenttia. Lisäksi valtio on tukenut kuntia useilla eri koronapandemiaan liittyvillä tukikierroksilla. Kuntien saamien tukien yhteismäärä vuonna 2021 oli noin 2,4 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli ennakkotietojen mukaan noin 1,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Forssan kaupungin tulos oli noin 2,2 miljoonaa euroa. Erinomaiseen tulokseen vaikuttivat ennen kaikkea valtion koronatuet, verotulojen merkittävä kasvu ja pitäytyminen Pärjäävä Forssa-ohjelmassa.

 Forssalle kertyi verotuloja 64,1 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 2,6 miljoonaa euroa eli 4,2 %. Kunnallisverotulot kasvoivat 1,7 % ja yhteisöverotulot 47,7 % edellisvuodesta. Kiinteistöveroja kertyi 4,6 miljoonaa euroa eli 3,9 % vuotta 2020 vähemmän.

Vuoden 2021 talousarvio toteutui taloudellisesti paremmin kuin ennakoitiin. Kaupungin hyvä tulos mahdollisti myös varautumista tulevaisuuteen. Tilinpäätös sisältää 0,6 miljoonan euron investointivarauksen Puistolinnan liikenneympyrän tekemisen sekä liikuntatilojen peruskorjaukseen tehdyn varauksen kasvattamisen 0,8 miljoonalla eurolla yhteensä 3,8 miljoonaan euroon. Investointivarausten jälkeen tilinpäätös on 0,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, eli talousarvion mukainen. Kaupungille on nyt kertynyt taseeseen 10,1 milj. ylijäämää.  Vuosikate oli 8,3 miljoonaa euroa eli 501 euroa asukasta kohden.

 Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 17,7 miljoonaa euroa, josta vesihuoltoliikelaitoksen investointien osuus oli 0,8 miljoonaa euroa. Akvarellin nettokustannusarvion 24,2 miljoonasta eurosta vuodelle 2021 kohdistui 13,0 miljoonaa euroa.

 Kaupungin työttömyysaste parani vuoden 2021 aikana, mutta samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys kasvoi. Joulukuussa 2021 Forssan työttömyysaste oli 11,3 % kun vuotta aiemmin se oli 13,4 %. Työttömyysaste oli Hämeen ELY-keskuksen alueella 11,8 % ja Forssan seutukunnan alueella 9,6 %. Työttömiä työnhakijoita oli Forssassa joulukuun lopussa 798 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 300 ja heidän lukumääränsä kasvoi vuoden aikana 51 henkilöllä. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 96 ja heidän määränsä väheni 37 henkilöllä.

 Pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveystoimen järjestämistä koskeva uudistus saatiin maaliin. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Uudistuksen tavoitteena on:

- turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueilla asuville,

- parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta,

- kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,

- turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,

- hillitä kustannusten kasvua.

 Hyvinvointialueuudistus puolittaa kuntien rahoituspohjan vuoden 2023 alusta alkaen. Kunnallisveron tuotosta siirtyy valtiolle noin kaksi kolmasosaa ja yhteisöverosta lähes kolmannes. Lainakanta jää kokonaisuudessaan kunnille.

 Kuntien rahoituspohjaa ja kehitystä tulevaisuudessa on vaikea ennustaa. Kunnan talous suhteessa investointitarpeeseen on varmuudella pienempi. Tulevia haasteita on kuitenkin helpompi lähestyä ylijäämäisellä kuin alijäämäisellä taloudella. Siksi erityisesti kaupungin päättäjät ja henkilöstö ansaitsevat kiitokset elinvoimaa kehittävistä ja talouden tasapainoa ylläpitäneistä päätöksistä ja toimenpiteistä.

 Kuntien toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja tähän on reagoitava. Kyky reagoida muutokseen ennakoivasti ja päämäärätietoisesti erottaa menestyvät kaupungit taantuvista. Forssassa on kaikki mahdollisuudet olla menestyvien seutukaupunkien joukossa. 

 Toivotan voimaa ja rohkeutta uudelle kaupunginvaltuustolle sekä koko kaupungin organisaatiolle vuodelle 2022. Yhdessä olemme voittava joukkue ja ratkaisemme eteen tulevat haasteet keskustelemalla ja sopimalla.

 Forssassa 11.4.2022

 

 Jari Kesäniemi

kaupunginjohtaja

  

Lisätiedot:

Jari Kesäniemi

kaupunginjohtaja

050 5640 001

jari.kesaniemi@forssa.fi

 

Timo Finning

talousjohtaja

040 669 4775

timo.finning@forssa.fi

 

 LIITE : Forssan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös (pdf)