aA
 
 
aA
 

Uutiset

puisto88.jpg
 
 

Uutiset

Forssan kaupungin tilinpäätös 2018

08.04.2019

Forssan kaupungin tilinpäätös 2018

Forssan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut ja se käsiteltiin 8.4.2019 kaupunginhallituksessa. Tilinpäätös on 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä on kuitenkin ennakoitua pienempi.

 

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupungilla on palvelutehtävä

Kaupungilla on palvelutehtävä. Meidän työmme on vastata siitä, että kuntalaiset saavat ne palvelut, jotka heille kuuluvat. Tehtävien kirjo on laaja pitäen sisällään mm. sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspalvelut. Kaupunki kerää palautetta järjestämiensä palveluiden tasosta ja laadusta. Voin ylpeänä todeta, että saamamme palaute on ollut lähtökohtaisesti hyvää. Aina pitää kuitenkin olla varaa myös parantaa. Organisaatio joka ei kehity, kuihtuu ja lopulta kuolee. Mielestäni nykyistä kuntatyötäkin voisi hyvin kuvailla sanoilla jatkuva muutos ja kehittäminen.

Vuonna 2018 Suomen talouden suhdanne säilyi vahvana. Työllisyys jatkoi myönteistä kehitystä ja se näkyi myös Forssassa. Talouden myönteisestä kehityksestä huolimatta kaupunki teki alijäämäisen tilinpäätöksen. Suurempina selittävinä tekijöinä olivat sosiaalimenojen ylitykset sekä verotulojen laskeminen. Yhdeksi kasvun esteeksi näyttääkin muodostuvan ammattitaitoisen työvoiman saanti.

Tilinpäätös on alijäämäinen

Vuosi 2018 toteutui taloudellisesti huonommin kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Kaupungin tilinpäätös on 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuosikate putosi 5,6 miljoonaan euroon eli 326 euroon/asukas.

Pitkän suunnittelun ja valmistelun jälkeen valtuusto teki kokouksessaan 25.3.2019 23 § päätöksen Monikylän eli uuden monitoimikeskuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Päätöksen mukaan kaupunkiin lähdetään suunnittelemaan monikylää eli monitoimikeskusta varhaiskasvatuksen, peruskoulun 1.- 9. vuosiluokkien ja pienryhmien eli yhteensä noin 700 lapsen ja nuoren oppimiskeskukseksi. Monitoimikeskuksen liikuntasalin kooksi päätettiin 1.216 + 364 neliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannus saa olla enintään 21 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Palveluverkkoratkaisun jälkeen kaupunkiin laaditaan pitkän aikavälin investointisuunnitelma ja tarkennetaan investointiohjelmaa vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmaan.

Kaupungin lainamäärä on edelleen alhainen ollen vuoden lopussa 1.633 euroa/asukas. Lainamäärä on siis reilusti alle koko maan keskiarvojen, kuten on myös konsernivelka, jota on 4.003 euroa/asukas.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuus

Hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ei ole vielä saatu päätökseen. Ristiriitaa tuntuvat aiheuttavan tulevien maakuntien määrä ja palvelujen valinnanvapauden laajuus. Uusien sote-alueiden toteutuminen päätettiin siirtää vuoden 2021 alkuun. Kanta-Häme ei saanut toukokuussa sosiaali- ja terveysministeriöltä hakemaansa valinnanvapauspilottia.

Kehitystyö uudistuksen aikaansaamiseksi on jatkunut Kanta-Hämeessä OmaHäme-organisaation vetämänä. Tavoitteena on valmistella Kanta-Hämeelle uusi maakuntahallintoon pohjautuva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden organisaatio.

Elinvoiman lisääminen

Elinkeinopolitiikan uutta toimintamallia on toteutettu Forssan Yrityskehitys Oy:n toimesta. Yritykset ja yrittäjät on nostettu toiminnan keskiöön. Selkeäksi mitattavaksi tavoitteeksi on asetettu niin väkiluvun kuin yritystenkin määrän lisääntyminen.

Seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö on saanut uutta virtaa uusien hankkeiden kautta. Forssan kaupunkiseudun yhteisessä Forza-elinvoimahankkeessa valittiin kolme operaatiota suunniteltavaksi ja toteutettavaksi:

Tavoitteiden mukaisesti jo vuoden 2019 aikana on päästävä konkreettisiin tuloksiin.  Koko kaupunkiseudun ongelmana on pitkään jatkunut väkiluvun ja syntyvyyden väheneminen.

Kuntien välisen yhteistyön merkitys tulee korostumaan jatkossa. Mielestäni koko Kanta-Hämeen on jatkossa pystyttävä tiiviimpään edunvalvontaan ja yhteistyöhön, jotta pärjäämme kovenevassa kilpailussa. Pelkona on, että tulevalla hallituskaudella Suomea tullaan rakentamaan ainoastaan suurten kasvukeskusten varaan. Tässä kilpailussa seutukaupunkien, joihin Forssakin kuuluu, on löydettävä oma paikkansa. Meidän on pystyttävä myymään itsemme todellisena vaihtoehtona kasvavalle pääkaupunkiseudulle. Meillä on oltava tarina ja ilme, jolla erotumme muista. Forssan kaupunkiseudulla yhteistyön tekeminen korostuu. Vuoden aikana olemme saaneet uusia yhteistyömuotoja mm. seudullinen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluyksikkö on aloittanut toimintansa. Myös seudullinen johtoryhmien yhteistyö on alkanut.

Haluan kiittää koko kaupungin henkilöstöä hyvin tehdystä työstä. Kaupungin johtoryhmä on vaikeissa asioissa osoittanut erinomaista ammattitaitoa ja kestävyyttä.

Teemme työtä yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Uskon, että pystymme kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja tekemään vaikeitakin päätöksiä. Tulevaisuuteen voimme edelleenkin vaikuttaa parhaiten tekemällä itse. Uskon Forssan tulevaisuuteen kasvavana seutukaupunkina.


Forssassa, 3.4.2019

Jari Kesäniemi
kaupunginjohtaja

Tilinpäätöstiivistelmä  löytyy  tästä linkistä .