Förvaltning – beslutsfattande

Forssa stads högsta beslutanderätt innehas av stadsfullmäktige som väljs av stadens invånare vart fjärde år. Fullmäktige beslutar om godkännande av budgeten och den ekonomiska planen i samband med målen för stadens verksamhet och ekonomi samt anvisar anslag för målen för att kunna fullgöra uppgifterna.

stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen, som fullmäktige väljer för verksamhetsperioden, ser till enligt de målsättningar som fullmäktige satt upp att staden leds på ett ändamålsenligt och resultativt sätt. Stadsstyrelsen bereder och verkställer fullmäktiges beslut och bevakar på olika sätt kommunens intressen.

Nämnderna och styrelserna bereder ärenden för stadsstyrelsen och de har självständig beslutanderätt.

 Den dagliga verksamheten sköts av anställd personal (tjänsteinnehavare och arbetstagare). Även tjänsteinnehavarna fattar beslut genom att verkställa de beslut som ett organ bestående av förtroendevalda fattat. Beslutanderätten kan även delegeras till tjänsteinnehavare.