Säännöt ja ohjeet

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymillä säännöillä ja ohjeilla ohjataan kaupungin toimintaa. 

Hallintosäännössä määrätään mm. kaupungin organisaatiosta ja sen tehtävistä, kaupungin taloudesta, kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamisesta sekä kokousmenettelystä. Hallintosääntö (pdf)

Hankintaohjeistuksen tavoitteena on lisätä paikallista elinvoimaa ja edistää järkivihreyttä. Ohjeistuksen  painopisteinä ovat: elinvoima ja paikallinen yritystoiminta, järkivihreys ja ympäristönäkökohdat, työllistäminen ja sosiaaliset näkökohdat. Kaupungin hankintasivuilta löytyy tietoa  kaupungin hankinnoista ja menossa olevista tarjouspyynnöistä.
Hankintaohje (pdf)

Hallintosäännön nojalla vahvistetut kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden ratkaisuoikeuksien verottomat euromäärät ovat vuonna 2022 tämän mukaiset.
Kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden toimivaltuudet 2024 (pdf)

Konserniohjeessa määritellään Forssan kaupungin tytäryhteisöjen johdon rooli ja velvollisuudet sekä toimintatavat sille, miten kaupunki käyttää määräysvaltaa tytäryhteisöissään. Tämän ohjeen mukaiset suositukset ja käytännöt koskevat kaikkia tytäryhteisöjä niiden yhteisömuodosta riippumatta, ellei asianomaista tytäryhteisöä koskevasta lainsäädännöstä muuta johdu.
Omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje (pdf)

Järkivihreä toimintatapa -ohje on rakennettu kaupunginvaltuuston hyväksymän Järkivihreä Forssa - elämän väärtti -kaupunkistrategian pohjalta. Toimintatavassa on määritetty Forssan kaupungin vastuullinen järkivihreä toimintatapa ja se, miten se toiminnallistuu arkipäivän teoiksi eri palvelualueilla. Lähtökohta on kaupungin ytimessä - se vastaa siihen, millainen on Järkivihreä Forssan kaupunki sisältäpäin.
Järkivihreä toimintatapaohje (pdf)

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että johtaminen, toiminnan suunnittelu ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon. Riskienhallintapolitiikassa ilmaistaan riskienhallintatoiminnalle annetut päämäärät, tavoitteet ja toteutuskeinot. Riskienhallintapolitiikka kuvaa riskienhallinnan toteuttamisen organisoinnin, vastuut sekä seurannan ja tiedottamisen yleisperiaatteet.
Forssan kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikka (pdf)

Brändikäsikirja ohjaa kaupunkistrategian mukaisen markkinoinnin ja viestinnän toteuttamista kaupunkiorganisaatiossa.
Brändikäsikirja (pdf)

Kaupungin graafisen ja visuaalisen ilmeen ylläpitämiseksi on laadittu graafinen ohjeisto, joka tukee yhtenäistä visuaalista mielikuvaa ja vahvistaa viestien perillemenoa. Graafinen ohjeisto on käytössä kaupungin ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa sekä markkinointiviestinnässä.
Graafinen ohjeisto (pdf) 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta alueen kuntien yhteinen jätelautakunta toimii jätelain 23 §:ssä tarkoitettuna kuntien jätehuoltoviranomaisena. Tässä säännössä määrätään lautakunnan tehtävistä.
Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätelautakunnan johtosääntö (pdf)

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Nämä jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntia.
Jätehuoltomääräykset (pdf)  

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Forssan kaupungissa noudatetaan näitä määräyksiä, jos asiasta ei ole muualla toisin määrätty.
Rakennusjärjestys (pdf)

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty.
Ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2021 (pdf)

Hakumenettelyohjeilla selkiinnytetään ja yhdenmukaistetaan sisäisiä ja ulkoisia hakukäytäntöjä. Hakumenettelyohjeissa ei käydä läpi työpaikkahakuilmoituksen sisältöä, eikä hakemuksen toimittamiseen ja saapumiseen ja muotoon liittyviä yms. asioita.
Viran- ja toimenhakumenettelyohjeet (pdf)

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien hoitamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen seuranta ja arviointi. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
Forssan kaupunkistrategia 2030_Järkivihreä Forssa (pdf)