Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lasten tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi lapsi saattaa tarvita tavanomaista enemmän tukea. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Tukitoimien laatu, määrä ja kesto vaihtelevat yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteissa, joissa lapsen kasvuolosuhteet eivät tue hänen terveyttään ja kehitystään.

Lapsen tuen tarvetta arvioidaan alusta asti yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Tavoitteena on estää vaikeuksien kasautumista ja syvenemistä. Tuen tarpeen arvioimisen lähtökohtana ovat lapsen yksilöllinen kehitys ja hänen mahdollisuutensa osallistua toimintaan yhdessä muiden lasten kanssa. Lapsen tarvitsemat tukitoimet aloitetaan mahdollisimman varhain ja tuki järjestetään varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmän sisällä. Lapsen tuen tarpeen tarkentamiseksi tarvitaan myös asiantuntijoiden tutkimuksia.

Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaavat varhaiskasvatuksen henkilökunnan lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja on varhaiskasvatuksen työntekijä, joka tekee yhteistyötä lasten vanhempien kanssa ja tukee henkilökuntaa seuraamalla lapsiryhmien toimintaa ja konsultoimalla henkilöstöä.  Hän on mukana arvioitaessa ja suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja lasten tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia.