Väestönsuojelu

Valtio, kunnat ja julkiset laitokset ovat velvollisia huolehtimaan erilaisin suunnitelmin ja valmisteluin toimintansa jatkumisesta myös poikkeusoloissa. Tätä kutsutaan julkishallinnon vastuulla olevaksi väestönsuojeluksi.

Väestönsuojelulla tarkoitetaan kaikkea poikkeusoloissa suoritettavaa ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa. Normaalioloissa väestönsuojelulla tarkoitetaan edellä mainittuihin tehtäviin varautumista.

Väestönsuojelu on pelastuslaitoksen ohjauksessa ja valvonnassa. Kaupunki huolehtii omien toimialojensa varautumisesta poikkeusoloihin (mukaanlukien oman henkilöstön suojaaminen työpaikoilla) ja pelastuslaitos yhdessä Sisäministeriön kanssa yleisistä asioista. 

Termi väestönsuojelu kattaa muutakin kuin väestönsuojat. Väestönsuojat ovat ensisijaisesti tarkoitettu joko konventionaalisten aseiskujen (pommitukset ym.), säteilyonnettomuuksien tai muiden pitkän aikavälin turvallisuuspoikkeamien suojatiloiksi. Ensisijaisesti suojautumiset tehdään omiin asuntoihin. Väestönsuojien käyttöön saattamisesta päättää pelastusviranomainen erillisellä määräyksellä. Mikäli tällainen tilanne eteen tulisi, olisi tilannetta jo edeltänyt useita eri muita toimia ja poliittisen tilanteen ja uhkakuvien muutosta. 

Virheellinen käsitys on se, että henkilökohtainen väestönsuojapaikka olisi jonkinlainen kansalaisen perusoikeus ja viranomaisen velvollisuus olisi tästä henkilökohtaisesti ja kirjallisesti heille ilmoittaa. Näin asia kuitenkaan ei ole.  

Mikäli joudutaan ns. kovassa tilanteessa väestönsuojelutoimiin, on ensisijainen toimenpide väestön evakuointi vaarallisen alueen ulkopuolelle ja vasta viimeisenä vaihtoehtona suojautuminen ”omaan väestönsuojaan”. Tällöinkään ei ole olemassa ns. korvamerkittyjä paikkoja, vaan jaon määrittelee pelastusviranomainen yhteistyössä muiden kriisiorganisaatioiden kanssa. 

Forssan kaupungin alueelta löytyy riittävä määrä väestönsuojia niihin rakennuksiin, joissa väestönsuojan rakentamisvelvoite on. 

Forssan kaupungin alueella on nykyiseen väkilukuun verrattuna hyvinkin kattava väestönsuojaverkosto, selkeästi enemmän kuin kaupungissa on asukkaita.  

Väestönsuojat ovat vain pieni osa kokonaisväestönsuojelusta.