Ympäristönsuojelun valvonta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja – asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma, joka sisältää tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisvaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet sekä viranomaisten yhteistyö.

Valvontasuunnitelmassa keskitytään ympäristölupavelvollisten ja rekisteröityjen laitosten valvonnan ja tarkastusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Lisäksi suunnitelmassa on käsitelty laajemmin ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain sekä muun lainsäädännön kuten jätelain ja vesilain edellyttämää valvontaa.

Valvontasuunnitelma laaditaan valtuustokausittain.

Valvontasuunnitelman lisäksi luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta on laadittava valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistuvista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma ei ole julkinen, koska yksityiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon julkistaminen saattaa heikentää valvonnan tavoitteiden toteutumista. Valvontaohjelma pidetään jatkuvasti ajantasaisena. Valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään maksu taksan mukaisesti. Valvontasuunnitelman ja –ohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Voimassa olevat valvontasuunnitelmat :

Forssa
2018-2021
Humppila
2019-2021
Jokioinen
2020-2021
Tammela
2018-2021
Ypäjä
2018-2021

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun valvonnasta Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa:

Valvottavat laitokset 31.12.2020ForssaJokioinenHumppilaTammelaYpäjäYhteensä
Ympäristölupa tai -ilmoitus tai rekisteröinti -kohde5139274332192
Maa-ainestenotto551219243
Valtion viranomaisen ympäristölupakohde18457337
yhteensä7448446937272