Kestävä kehitys

Forssan kaupungin ensimmäinen kestävän kehityksen toimintaohjelma valmistui vuonna 1997. Kestävän kehityksen indikaattoreita eli mittareita on ollut käytössä 2000-luvun alusta alkaen. Näiden mittareiden tarkoituksena on ollut mm. selvittää, onko kunnan kehitys kestävällä pohjalla ja minkälaisia muutoksia elinympäristössä tapahtuu. Tavoitteena on, että indikaattorien antamaa tietoa käytetään päätöksenteon apuna.

Kestävän kehityksen indikaattorit 2016

Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden arvioinnin ja seurannan välineinä käytetään erilaisia mittareita eli indikaattoreita.  Ekologisen jalanjäljen lisäksi mittareita ovat mm. vesistöjen vedenlaatu, vedenkulutus, yhdyskuntajätteen määrä, väestön ikärakenne ja kirjastojen käyttö. Indikaattorien päivityksen teki HAMK:n opiskelija Aleksi Ritakallio.

Kuntien resurssiviisauden indikaattorit 

Resurssiviisauden indikaattorit tukevat johtamismallia ja kytkeytyvät Sitran määrittämiin resurssiviisaustavoitteisiin: ei päästöjä, ei jätettä, yhden maapallon elämä. Lisäksi indikaattorit kuvaavat yleisesti tärkeiksi tunnistettuja teemoja: ilmastonmuutos, materiaalien kierto ja ekologinen kestävyys.

Forssan Ekologisen järkivihreyden tiekartta

Forssan kaupunkistrategian ytimenä on ajatus järkivihreydestä, joka on forssalainen tapa edistää forssalaisten hyvinvointia ja Forssan elinvoimaa kestävän kehityksen periaatteita aktiivisesti toteuttaen. Ekologisen järkivihreyden tiekartta kokoaa kaupungin tekemät sitoumukset resurssiviisauteen, kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen yhden toimintamallin alle, joka jatkossa ohjaa ja velvoittaa kaupunkia edistämään niitä konkreettisten toimenpiteiden kautta.

Forssan ekologinen jalanjälki

Ekologinen jalanjälki on maankäyttöön perustuva ekologisen kestävyyden mittari. Se kuvaa ns. globaalihehtaareina, kuinka paljon maa- ja vesialueita tarvitaan kulutuksemme tyydyttämiseen käytettyjen uusiutuvien luonnonresurssien tuottamiseen ja kulutukseen liittyvien hiilidioksidipäästöjen sitomiseen.

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.  Ekologisen jalanjäljen laskenta ja kehityksen seuranta on tehty FISU-verkoston koordinaattorina toimivan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimesta. Forssan lisäksi selvityksessä ovat mukana muut FISU-verkoston kunnat. Forssalaisen ekologinen jalanjälki oli vuonna 2016 7,99 gha/hlö.

Forssan kasvihuonekaasupäästöt 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2020. Päästöt on laskettu ensimmäistä kertaa kaikille kunnille yhdenmukaisella uudella laskentamenetelmällä. Jatkossa tulokset päivitetään vuosittain päästötietopalveluun.