Ympäristönsuojelu: luvat ja ilmoitukset

Maa-ainestenotto
Maasto- ja vesiliikenne

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla. Ympäristöluvan tarve määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan. Luvanvaraiset toiminnat on kerrottu ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1. Valtioneuvoston asetuksessa (713/2014) ympäristönsuojelusta 2 § ovat ne toiminnot, joissa ympäristölupalautakunta on luvan käsittelevä viranomainen.

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.
Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen

 

Meluilmoitus (pdf) tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 § mukaan melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta kuten meluavista rakennuskohteista, huvitilaisuuksista jne. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta voidaan antaa määräyksiä meluntorjunnasta. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Meluilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta. Ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty myös milloin meluimoitus tarvitaan ja milloin ei. 

Ilmoitus lannan ja lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa (pdf) (ent. patterointi). Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarsataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) on tullut voimaan 1.5.2015. Asetuksella korvattiin vuoden 2000 "nitraattiasetus".  


hakemukset ja ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen:

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu, PL 62, 30100 Forssa tai
Turuntie 18, kaupungintalo 3. krs tai
ymparisto@forssa.fi