Ympäristö- ja maa-ainestaksa

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAT
VOIMAANTULO 1.9.2020

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä voidaan periä maksu. Vastaava säännös on jätelain (646/2011) 144 §:ssä, vesilain (587/2011) 18 luvun 12 §:ssä ja maastoliikennelain (1710/1995)30 §:ssä.

Forssa

Humppila

Jokioinen

Tammela

Ypäjä 


Maa-ainestaksat
voimaantulo 1.9.2020, valvonnan osalta 1.1.2021

Maa-aineslain 23 §:n mukaan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman sekä maa-aineslain 4 a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavasta maksusta. MRL 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Forssa

Humppila

Jokioinen Tammela

Ypäjä