jätevesien käsittely

Ensimmäisenä on selvitettävä onko liittäminen kunnallisen jätevesiverkostoon mahdollista. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on ensisijaisesti liityttävä kunnalliseen viemäriverkostoon.

Jäteveden toiminta-aluekartat:
Forssa (keskusta), Forssa (Koijärvi ja Matku), Jokioinen, Humppila, Tammela ja Ypäjä

VESIHUOLLON VAPAUTUKSET

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vapautusta (pdf). Vapautus on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä, jos liittyminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Liittyminen voi olla kohtuutonta liittymisestä aiheutuvien kustannusten, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi.

Vesijohtoon liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Talousveden laatu tulee osoittaa talousvesitutkimuksella. Kaikista kaivoista tutkitaan sameus, väri, haju pH, rauta mangaani, KMnO4-luku, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli, koliformiset bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit. Edellisten lisäksi porakaivoista tutkitaan radon ja arseeni. Ohje (pdf) talousveden laadun tutkimisesta.

Jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä jätevesien kokoaminen ja käsittely eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

HAKEMUKSET TOIMITETAAN OSOITTEESEEN:

Forssan kaupunki, seudullinen ympäristönsuojelu,
PL 62, 30100 Forssa tai
Turuntie 18, kaupungintalo 3. krs tai
ymparisto@forssa.fi.


jätevesien käsittely muuten kuin johtamalla kunnalliseen viemäriin

Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän alueella on annettu omat ympäristönsuojelumääräyksensä. Lainsäädännön muuttumisen vuoksi jätevedenkäsittelyä koskevat määräykset ovat osittain vanhentuneet. Ympäristönsuojelumääräysten uudistamistyö on aloitettu.

Ennen vuotta 2004 rakennettujen, ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on saatettava talousjätevesiasetuksen (lain muutos 19/2017) mukaiseen kuntoon 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Asetuksessa on määrätty jätevesille puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu ympäristönsuojelumääräyksissä.

Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jossa jätevesijärjestelmän saneerauksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti.

Ikäpoikkeus saneerausaikatauluun
Jos kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske niitä vakituiseen asumiseen käytettäviä kiinteistöjä, joiden kaikki kiinteistönhaltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 (täyttäneet 76-vuotta 9.3.2019).
Tätä poikkeusta ei sovelleta uusiin kiinteistöihin.

Ikäpoikkeus ei koske:
- vapaa-ajan asuntoja
- jos kiinteistön omistaa useampi asukas, joista yksi tai useampi on syntynyt 9.3.1943 jälkeen
- jos kiinteistöllä asuu ennen 9.3.1943 syntynyt, mutta kiinteistön omistaa joku muu

POIKKEAMINEN MÄÄRÄAJAN NOUDATTAMISESTA

Poikkeamisen hakeminen koskee vain kiinteistöjä pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (100 m vesistöstä). Ei koske kantovedellisiä kiinteistöjä (ei tarvitse hakea poikkeamista). 
Määräaika jätevesijärjestelmän kunnostamiseen oli 31.10.2019. Kunnan määräämä viranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen määräajan noudattamisesta, mikäli

Poikkeamissen hakemus- ja liitelomakkeet

Huomioitava on, että em. poikkeamiset koskevat pelkästään puhdistusvaatimusta, kiinteistöllä tulee kuitenkin aina olla selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttö- ja huolto-ohjeet. Rakenteiden kunnossapito kuuluu kaikkien kiinteistöjen tehtäviin.

Jätevesijärjestelmän suunnitelma/selvitys

Kiinteistöllä, jota ei ole liitetty viemäriverkostoon, on oltava jätevesijärjestelmästä selvitys. Selvityken perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille.   Selvityksen lisäksi kiinteistöllä tulee olla jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje sekä käyttöpäiväkirja.

Jätevesijärjestelmän suunnitelma / selvitys (pdf)
Malli käyttö- ja huolto-ohjeeksi sekä käyttöpäiväkirjaksi (pdf)