PURKAMISLUPA TAI -ILMOITUS

Forssan seudullisen rakennusvalvonnan kaikki luvat ja ilmoitukset haetaan
sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointi

Forssan kaupungilla ja Jokioisten kunnassa on käytössä sähköinen arkisto,
lupaprosessi toimii täysin sähköisenä.

Rakennuksen purkamiseen asemakaava- tai rakennuskieltoalueella tarvitaan lupa. Muilla alueilla purkuilmoitus.  Erillistä purkulupaa ei kuitenkaan tarvita:

Vaikka erillistä purkulupaa ei tarvita, rakennuksen tai sen osan purkamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää luvan hakemista ilmoituksen sijasta, mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen.

Rakennusvalvonta ilmoittaa purkamisesta (RH9) digi- ja väestötietovirastoon.
Hakijan on itse ilmoitettava rakennuksen poistumisesta verottajalle.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Purkamislupahakemus ( 1 kpl )

2. Selvitys purettavan rakennuksen omistusoikeudesta ( 1 kpl )

3. Tonttikartta tai ote asemakaavasta tai yleiskaavasta kaavamääräyksineen

4. Selvitys naapurin kuulemisesta ( 1 kpl / naapuri )

5. Asemapiirros, pohjapiirustukset, julkisivut tai muut vastaavat selvitykset ( valokuvat tms. )

6. Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä( 1 kpl )