Katselmukset

Rakennusluvassa määrätään toimenpiteistä, joita rakennus- tai toimenpideluvanhakijan on suoritettava ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä tai annettava sen aikana. Lisäksi rakennusluvassa määrätään katselmuksista, joita luvanhakijan on pyydettävä hankkeen kuluessa rakennusvalvonnalta.

1. Rakennusluvassa
edellytettyjen erikoissuunnitelmien hyväksyttäminen.

2. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan
hyväksyttäminen, mikäli sitä ei ole tehty rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

3. Aloituskokous
jossa ovat läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, rakennustarkastaja/tarkastusinsinööri ja erikseen sovittavat muut mahdolliset rakennushankkeen osapuolet. Aloituskokouksen ajankohdasta sovitaan rakennusvalvonnan kanssa ja rakennuttaja ilmoittaa ajankohdasta muille kokoukseen osallistuville.

4. Rakennuspaikan merkitseminen
pyydetään kartta- ja mittauspalvelusta Forssan, Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän alueella (maanmittausinsinööri Armi Lempinen p. (03) 4141 5334) ja Tammelan alueella Janne Järvenpää p. 050 564 3766,   Mittausta varten tarvittavat asema- ja pohjapiirros on toimitettava rakennusvalvontaan jo rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

5. Ilmoitus rakennustöiden aloittamisesta
on aina tehtävä kun rakennustyöt aloitetaan (esim. betonimuottien laudoitus).

6. Pohjakatselmus
pyydetään rakennusvalvonnasta kun kaivuu- tai louhintatyöt on tehty.

7. Raudoituskatselmus
pyydetään rakennusvalvonnasta kun betonirakenteiden teräkset on asennettu paikoilleen.

8. Salaojienkatselmus
pyydetään rakennusvalvonnasta kun salaojat on asennettu, ennen niiden peittämistä.

9. Sijaintikatselmus
pyydetään kun perustustyöt on loppuun suoritettu.
Kartta- ja mittauspalvelusta Forssan, Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän alueella (maanmittausinsinööri Armi Lempinen p. (03) 4141 5334) ja Tammelan alueella Janne Järvenpää p. 050 564 3766

10. Rakennekatselmus
pyydetään rakennusvalvonnasta kun rakennuksen runko, muut kantavat rakenteet ja savupiippu on tehty ja rakenteet näkyvissä. Hormikatselmus pyydetään hormien valmistuttua, kuitenkin ennen niiden peittämistä.

Kaikissa rakennusvalvonnan katselmuksissa on hyväksytyt rakenne- ja rakennuspiirustukset oltava nähtävillä ja vastaavan työnjohtajan tulisi olla läsnä.

11. Työmaapöytäkirja/tarkistuslista
on annettava rakennusvalvonnalle täytettynä loppukatselmuksen yhteydessä.

12. Kosteudenhallinnan tarkastusasiakirjan yhteenvetolista

 on annettava rakennusvalvonnalle täytettynä käyttöönottokatselmuksen ja loppukatselmuksen yhteydessä.

13. Käyttö- ja huolto-ohje
on laadittava sellaista rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työntekoon. Ohje on esitettävä viimeistään rakennuksen loppukatselmuksessa. Ohjeeseen on laadittu Kuivaketju10-osio, johon on sisällytetty toimintamallin vaatimukset käytön ajalle.

14. Käyttöönottokatselmus
pyydetään rakennusvalvonnasta, jos rakennus otetaan käyttöön keskeneräisenä ennen loppukatselmuksen suorittamista.

Vaatimukset käyttöönotolle ovat;

15. Loppukatselmus
suoritetaan kun rakennus on ympäristöineen valmis ja rakennusluvan mukaiset työt on tehty;