Parkkiaro osayleiskaava

Parkkiaron alue on Forssan kaupungin omistuksessa. Se on pääosin pienipiirteistä met­säistä kumpuilevaa maastoa. Alueen rakentamista tutkitaan paikan lähtökohdista: pieni­piirteiset maaston muodot säilytetään puistoalueina ja tasaisemmat maaston osat käy­tetään asuintonteiksi. Kaavan luonnosvaiheessa on osoitettu aloituskorttelit, joista ase­makaavoitus aloitetaan (Parkkiaro I). Luonnos oli nähtävänä 20.6. - 8.8.2011.  
Kaavaa täydennetään aluksi liito-orava ja lepakkoinventointien tiedoilla. Tästä edetään ekologisten käytävien ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävien alueiden merkinnöillä sekä hiilivarastojen arvioinnillaEhdotusta tullaan työstämään aikaisintaan vuoden 2025 aikana.

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 7.6.2011, kh 13.6.2011, nähtävänäolo 20.6. - 8.8.2011