Suunnittelu ja rakentaminen

Kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan vastuulla monitoimikeskus-hankkeessa on tarvittavien kaavamuutosten valmistelu sekä monitoimikeskuksen rakennussuunnittelun ja rakentamisen johtaminen. Pedagogisen ja teknisen suunnittelun yhteistyöhön panostetaankin ko. projektissa erityisesti. Projektin pedagogisen johtoryhmän työskentelyyn osallistuvat asiantuntijoina tarkoituksenmukaisilta osin myös teknisen ja ympäristötoimen toimialan edustajat.

MoniKylä -hanke on Forssassa yksi konkreettinen toimenpide kaupungin lasten ja nuorten rakennetun oppiympäristön ajantasaistamisessa. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja rakentaa monitoimikeskuksen periaatteella rakennus, jossa tullaan järjestämään ainakin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja erityisopetuksen palveluja tarvittavine tukipalveluineen.

Monitoimikeskuksen hankesuunnitelma valmistui 2018. Hankesuunnitelma käsittää Kuhalan ja Tölön sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminnot. Hankesuunnitelman avulla kyettiin arvioimaan ko. rakennukseen tarvittavien tilojen kokonaisneliömäärä sekä investoinnin kustannukset. Hankesuunnittelun rinnalla tehtiin kustannuslaskentaa peruskorjausinvestointien osalta, jotta mahdollistettiin vertailu
monitoimityyppisen uudisrakennuksen ja peruskorjauksen investointikustannuksia sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen käyttökuluihin.

Monikylä -hankkeen suunnittelukokonaisuus

Havainnointikuva Monikylä -hankkeen suunnittelusta.

MoniKylä –projekti on yksi kaupungin merkityksellisimmistä projekteista ja yhteistoimintamahdollisuuksiltaan huomattava. Laajuutensa ja monimuotoisuutensa takia projekti ositetaan alla olevan kuvion mukaisesti. Vaikka osiot asettuvat osin limittäin toisiinsa nähden, on niillä kaikilla myös omat ominaisluonteensa ja vaateensa, jotka huomioidaan projektin suunnittelun ja toteutuksen edetessä.

Monikylä -hankkeen ositus.