Forssan monitoimikeskus - tulevaisuuden päiväkoti, koulu sekä harrastuskeskus

Monitoimikeskus korvaa nykyiset Taikatuulen ja Kurjenpesän päiväkodit sekä Kuhalan ja Tölön koulut.  Monitoimikeskuksen rakentaminen on Forssan kaupungin pitkään aikaan suurin investointikohde. Kaupunki varautuu näin lasten määrän vähenemiseen. Samalla se samalla turvaa terveelliset ja turvalliset sekä ajanmukaiset kasvu- ja oppimisympäristöt noin 700 lapselle ja nuorelle vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Monitoimikeskuksesta kaupungille aiheutuvat lisääntyvät käyttökustannukset katetaan pääosin säästöin, jotka kertyvät, kun neljän yksikön toiminnot kootaan yhteen yksikköön. Lisäksi uuden kiinteistön erinomainen energiatalous ja kiinteistöjen muusta ylläpidosta saatavat säästöt pienentävät menoja.

Monitoimikeskuksen ytimen muodostavat päiväkoti, peruskoulu (1-9 luokat) ja erityiskoulu/pienluokat sekä omatoimikirjasto. Omatoimikirjaston aineisto suunnataan ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Lisäksi monitoimikeskus on liikunta- ja kulttuuritoimen, nuorisotoimen, vapaan sivistystyön sekä seurojen, yhdistysten ja järjestöjen käytössä.

Monitoimikeskus sijaitsee näkyvällä paikalla valtatien 2 varrella ja on monin tavoin kaupungin käyntikortti.

Yleistä tilojen luonteesta

Kaikki yleiset tilat ovat oppimisympäristöjä, myös piha-alueet. Tilat on suunniteltu muuntojoustaviksi, jolloin ne mahdollistavat rakennuksen sisällä monentyyppisen toiminnan nyt ja tulevaisuudessa

Kaikissa ratkaisuissa, materiaalien valinnassa ja toiminnan suunnittelussa on pyritty edistämään järkivihreitä ratkaisuja ja kestävää elämäntapaa. Itsestäänselvyyksinä suunnitellussa huomioon otettavia ajatuksia ovat monikäyttöisyys ja joustavuus sekä esteettömyys ja turvallisuus. 

Turvallisuutta ja kiireettömyyttä tuetaan suunnittelemalla huolellisesti lasten ja oppilaiden sisääntulot ja säilytysjärjestelmät. Monitoimikeskuksessa kuljetaan ilman kenkiä. Akustoinnissa otetaan huomioon uusimmat ratkaisut. Pintamateriaalit ja värimaailma lisäävät tiloissa koettavaa harmoniaa.

Monitoimikeskuksessa toteutetaan liikkuvaa elämäntapaa liikkuvan koulun periaatteita ja varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksia noudattaen. Sekä rakennuksen sisä- että ulkotiloissa korostuvat ratkaisut, jotka lisäävät oppilaiden aktiivisuutta ja luontaista halua leikkiä ja liikkua. Huomiota kiinnitetään myös välitunnilla viihtymiseen oleiltaessa, liikuttaessa jne. Monitoimikeskuksen piha-alue on myös kaiken ikäisten kaupunkilaisten monipuolinen lähiliikuntapaikka.

Opetusvälineet ja opetusteknologia mahdollistavat nykyaikaisen oppimisen koulussa ja sen lähiympäristössä. Monitoimikeskuksen informaatiojärjestelmä on integroitu soveltuvaksi muihin infojärjestelmiin (koti ja päiväkoti/koulu).

Monitoimikeskus on toiminnan, tutkimisen ja tekemisen ympäristö. Toiminnalliset kotitalouden, käsitöiden, musiikin jne. opetustilat on tuotu rakennuksen keskiöön niin avoimesti, kuin se on turvallisuus huomioon ottaen ollut mahdollista. Tilat ja kalusteet tukevat omaehtoista tutkimista ja oppimista. Nämä oppimisympäristöt ovat kaikkien monitoimikeskuksessa toimivien lasten ja nuorten käytettävissä.

Monitoimikeskuksessa näkyvät Forssan juuret ja perinne. Forssalaiset kuosit näkyvät monitoimikeskuksessa monin tavoin. Monitoimikeskuksen suunnitteluun ja uuden toimintakulttuurin luomiseen on laajasti otettu mukaan kaikkien neljän nykyisen yksikön henkilöstö sekä lapsia ja nuoria.

Monitoimikeskuksesta on käytetty Monikylän työnimeä. Monikylä kuvaa sitä, että päivittäinen toiminta tapahtuu lasten ja nuorten näkökulmasta pienessä noin 80 oppilaan solussa tuttujen ja turvallisten aikuisten opetuksessa ja ohjauksessa. Solu on kuin pieni kylä osana monitoimikeskuksen suurta kokonaisuutta

Varhaiskasvatus

Monitoimikeskuksen varhaiskasvatuksen pedagogiikan perustan ja linjaukset muodostavat Lasten Forssa -kokonaisuus, esiopetuksen opetussuunnitelma sekä Vox Forssa 2019 eli varhaiskasvatussuunnitelma.

Monitoimikeskukseen tulee päiväkoti, jossa on 48 paikkaa alle 3-vuotiaille lapsille ja 84 paikkaa 3-6-vuotiaille lapsille. Esiopetuksen henkilökunta tekee monipuolista yhteistyötä perusopetuksen henkilökunnan kanssa.

Perusopetus

Monitoimikeskuksen perusopetuksen pedagoginen lähtökohta on yhteisopettajuus joko parityönä tai usean opettajan yhteistyönä.

Vuosiluokat 1-6

Monitoimikeskuksen 1.- 6. vuosiluokat käsittävä alakoulu on kaksisarjainen alakoulu. Alakoulu koostuu kolmesta solusta, joissa kussakin on kaksi ikäluokka ja neljä opetusryhmää. Solu on kokonaisuus ja yhteisö, jossa toimii noin 80 oppilasta ja heitä opettavat opettajat sekä koulunkäynninohjaajat. Tämä on pienen kyläkoulun kokoinen ja helposti hahmotettava ja kokonaisuus.

Vuosiluokat 7-9

Yläkoulu käsittää 7.- 9. vuosiluokat. Yläkoulussa on runsaat 200 oppilasta. Yläkoulun tilat ovat muuntuvia ja muuntojoustavia, joissa on erityyppisiä työskentely- ja oppimistiloja. Tilat mahdollistavat yhteisopettajuuden ja yhteissuunnittelun. 

Pienryhmät 

Pienryhmät käsittävä erityiskoulu on seutukunnallinen. Oppilaita luokkiin tulee Forssan kaupungin lisäksi seudun muista kunnista Humppilasta, Jokioisilta, Tammelasta ja Ypäjältä. Pienryhmien tilat on mitoitettu enintään 120 oppilaalle. Muuntojoustavat tilat mahdollistavat kuitenkin pienryhmien opetuksen tarvittaessa myös yleisopetuksen tiloissa.

Jokaisen luokan pienluokan yhteyteen on toteutettu lepo- ja rauhoittumistila, jota voidaan käyttää myös eriyttämis- ja pienopetustilana. Kehitysvammaisten oppilaiden solussa sijaitsevat erilliset terapia- ja aistitilat. Aistitila on kaikkien monitoimikeskuksen lasten ja oppilaiden käytettävissä.