Katselmukset

 
 

Katselmukset

Rakennusluvassa määrätään toimenpiteistä, joita rakennus- tai toimenpideluvanhakijan on suoritettava ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä tai annettava sen aikana. Lisäksi rakennusluvassa määrätään katselmuksista, joita luvanhakijan on pyydettävä hankkeen kuluessa rakennusvalvonnalta.   

1. Rakennusluvassa
edellytettyjen erikoissuunnitelmien hyväksyttäminen.

2. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan
hyväksyttäminen, mikäli sitä ei ole tehty rakennusluvan hakemisen yhteydessä. 

3. Aloituskokous
jossa ovat läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, rakennustarkastaja/tarkastusinsinööri ja erikseen sovittavat muut mahdolliset rakennushankkeen osapuolet. Aloituskokouksen ajankohdasta sovitaan rakennusvalvonnan kanssa ja rakennuttaja ilmoittaa ajankohdasta muille kokoukseen osallistuville.

4. Rakennuspaikan merkitseminen
pyydetään kartta- ja mittauspalvelusta (maanmittausinsinööri Armi Lempinen p. (03) 4141 5334). Mittausta varten tarvittavat asema- ja pohjapiirros on toimitettava rakennusvalvontaan jo rakennusluvan hakemisen yhteydessä. 

5. Ilmoitus rakennustöiden aloittamisesta
on aina tehtävä kun rakennustyöt aloitetaan (esim. betonimuottien laudoitus).

6. Pohjakatselmus
pyydetään rakennusvalvonnasta kun kaivuu- tai louhintatyöt on tehty.

7. Raudoituskatselmus
pyydetään rakennusvalvonnasta kun betonirakenteiden teräkset on asennettu paikoilleen.

8. Salaojienkatselmus
pyydetään rakennusvalvonnasta kun salaojat on asennettu, ennen niiden peittämistä.

9. Sijaintikatselmus
pyydetään maankäyttöpalvelusta kun perustustyöt on loppuun suoritettu.

10. Rakennekatselmus
pyydetään rakennusvalvonnasta kun rakennusken runko, muut kantavat rakenteet ja savupiippu on tehty ja rakenteet näkyvissä. Hormikatselmus pyydetään hormien valmistuttua, kuitenkin ennen niiden peittämistä.

Kaikissa rakennusvalvonnan katselmuksissa on hyväksytyt rakenne- ja rakennuspiirustukset oltava nähtävilllä ja vastaavan työnjohtajan tulisi olla läsnä.

11. Työmaapöytäkirja/tarkistuslista
on annettava rakennusvalvonnalle täytettynä loppukatselmuksen yhteydessä.

12. Käyttö- ja huolto-ohje
on laadittava sellaista rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työntekoon. Ohje on esitettävä viimeistään rakennusken loppukatselmuksessa.

13. Käyttöönottokatselmus
pyydetään rakennusvalvonnasta, jos rakennus otetaan käyttöön keskeneräisenä ennen loppukatselmusken suorittamista.

Vaatimukset käyttöönotolle ovat

14. Loppukatselmus
suoritetaan kun rakennus on ympäristöineen valmis ja rakennusluvan mukaiset työt on tehty


 

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja
(03) 4141 5320
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Mari Honkonen
tarkastusinsinööri, virkavapaalla 20.2.2018 saakka
(03) 4141 5608
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Saini Hallikainen
lupasihteeri
(03) 4141 5323
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi