Tekstin koko A A A

Ajankohtaista

Oy Teboil Ab:n ympäristöluvan raukeaminen

10.03.2017


Ympäristölupalautakunta on 7.3.2017 rauettanut Oy Teboil Ab:n jakeluaseman ympäristö-luvan kiinteistöllä 61-15-922-7, osoitteessa Aukeentie 7.

Oy Teboil Ab on ilmoittanut, että jakeluaseman toiminta loppuu. Jakeluaseman lopetus-suunnitelma ja selvitys maaperän kunnostuksesta on toimitettu. Purkutyöt on tehty heinäkuussa 2016. Purkutöistä on laadittu loppuraportti 13.12.2016. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toimin-nanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. 

Päätös on nähtävänä teknisen ja ympäristötoimen ympäristönsuojeluyksikössä, kau­pun­gintalon 3. kerroksessa, sekä osoitteessa www.forssa.fi → Kokousasiat → Ympäristö-lupalautakunta 7.3.2017                                            

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg, p. 03 4141 5267. 

Lupapäätöksestä saavat hakea valittamalla muutosta:

­- luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät

­- toiminnan sijaintikuntana Forssan kaupunki ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät

­- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. 

Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä 14.3.2017 sitä lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 13.4.2017. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen: postiosoite: Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa, puhelinvaihde 029 56 42611, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin  valittajalle voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perustelut, elleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin asiassa esittänyt. 

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoi-tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.                           

Forssassa 10.3.2017
Ympäristölupalautakunta

‹ Takaisin Kaikki tiedotteet ›