Tekstin koko A A A

Ajankohtaista

Juhamatti Perälän ympäristöluvan selventämistä koskeva päätös

31.01.2017


Ympäristöpäällikön päätös koskien Juhamatti Perälän ympäristöluvan (11.12.2012, 87 §) lupamääräyksen 15 muuttamisesta. Tarkkailua voidaan jatkossa tehdä kolmen vuoden välein vähintään yhdestä talousvesikaivosta sekä lietesäiliöiden kuivatusvedestä. Seu-raavat näytteet tulee ottaa vuonna 2017. Mikäli näytteissä ilmenee viitteitä pohjaveden pilaantumisesta, tulee tutkimuksia tehdä useammin ympäristönsuojeluviranomaisen mää­räämällä tavalla. 

Kuulutus on kaupungin virallisella ilmoitustaululla  1.2. - 3.3.2017. Päätös on nähtävänä teknisessä ja ympäristötoimessa kaupungintalon 3. kerroksessa. Tiedusteluihin vastaa ympäristöpäällikkö, p. 03 4141 5267. 

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 

Päätöksestä saavat hakea valittamalla muutosta asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin-ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen, toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. 

Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa, PL 204, 65101 Vaasa, telekopio 029 56 42760, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi, kolmen-kymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, 1.2.2017, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäi-vänä määräpäivän jälkeen. 

Valitus on toimitettava viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-oloajan päättymistä. Viimeinen valituspäivä on 3.3.2017. Valituskirjelmän oheen on liitettävä päätös johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintolain-käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain mukainen oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. 

Forssassa 31.1.2017

Ympäristöpäällikkö

‹ Takaisin Kaikki tiedotteet ›